ISTORIJAT VISOKE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija ima dugu istoriju kao sledbenik viših škola sa bogatom tradicijom. Spajanjem dela Više pedagoške škole iz Beograda koja je prethodno odlukom Skupštine SR Srbije prestala sa obrazovnim radom i Više trgovačke škole iz Beograda koja se transformisala, formirana je 1987. godine umetnička viša škola pod novim nazivom – Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti. Grupa za likovno obrazovanje Više pedagoške škole sa svoja tri smera: Nastavnik likovnog vaspitanja, Konzervator-preparator i Grafički urednik, integrisana je sa smerom Aranžer Više trgovinske škole.

Viša škola likovnih i primenjenih umetosti je vrlo brzo stekla ugled i prepoznatljivost  zahvaljujući nastavnim sadržajima i snazi kolektiva. Izradom Elaborata sa novim nastavnim planovima i programima u trogodišnjem trajanju, proširuje se i unapređuje kvalitet obrazovnog procesa. Pozitivna ocena nadležnog Ministarstva prosvete i sporta rezultirala je Rešenjem o davanju saglasnosti na nastavne planove i programe za odseke: Nastavnik likovne kulture, Dizajner grafike i Dekoracija enterijera i aranžiranje od školske 2002/2003. godine. Od školske 2006/2007. god škola ulazi u novu transformaciju i postupak akreditacije po principima Bolonjske deklaracije.

Škola 2008. god. dobija prvu akreditaciju i postaje Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija. 2013. godine dobija drugu akreditaciju sa tri studijska programa: grafički dizajn, dizajn enterijera i mediji slike.  Škola je 2020. godine pored studijskih programa osnovnih strukovnih studija dobila i akreditaciju za dva studijska programa Master studija: Audiovizuelne kompozicije i Dizajn sa dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn.

Škola je unapredila kvalitet nastavnog kadra, obnovila prostor i opremu i privukla studente pre svega zbog inoviranih sadržaja studijskih programa i novih umetničkih i stručno aplikativnih predmeta, malih grupa i individualnog rada sa studentima. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu je jedina državna strukovna visoka škola u polju umetnosti i kao takva ima svoje mesto u vaspitno-obrazovnom sistemu upravo zbog toga što akcenat stavlja na razvijanje veština i praktični rad. Na taj način bez suvišnih akademskih predmeta za tri godine osnovnih strukovnih studija osposobljava studente za samostalno uključivanje u radne procese.

Reformom visokog školstva Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti postaje deo Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija u okviru koje od 2020. godine nosi naziv Odsek za umetnost i dizajn.