DIZAJN

Studijski program Dizajn, master strukovnih studija, nalazi se u polju umetnosti. Koncipiran je u skladu sa savremenim tendencijama i interdisciplinarnim pristupom poštuje indivualnost studenata kao i njihovo osposobljavanje za rad u kompaniji na poslovima stvaranja brenda, prostornog dizajna, dizajna nameštaja, total dizajna i slično.

Svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni dizajner. Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studenti usavrše i specijalizuju u skladu sa ličnim afinitetima u okvirima odabranog modula, primenjujući i integrišući do sada stečena znanja i kreativne veštine, kako bi se osposobili za samostalni, umetnički i timski kreativni rad, kao i za dalji profesionalni razvoj. Svrha master strukovnih studija Dizajna jeste sticanje novih kompetencija studenata, koje prate promene, razvoj i potrebe tržišta.

Studijski program sadrži dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn, izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od dva moguća usmerenja.

Predviđeno trajanje programa je 4 semestra. Svaki semestar ima 15 nastavnih nedelja i nosi 30 ESPB. Ukupan obim studijskog programa Dizajn master strukovnih studija je 120 ESPB.

Svrha Master studijskog programa Dizajn je:

 • Obrazovanje mladih master strukovnih dizajnera koji će biti sposobni da se aktivno uključe u poslove grafičkog i prostornog dizajna. Stečena znanja omogućavaju rad iz Srbije putem internet platformi na poslovima dizajna za inostrane kompanije na globalnom i regionalnom tržištu, ohrabrujući mlade dizajnere ostanu u zemlji.
 • Sticanjem Master zvanja u oblasti Brend dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim, složenim zadacima u oblasti korporativnog dizajna, a u funkciji stvaranja i održavanja brenda. Stečena znanja su nadgradnja veština stečenih na osnovnim studijama u oblastima, digitalnog marketinga, interfejs dizajna, razvoja novih pakovanja, ilustracije, animacije, prostorne grafike, fotografije, a sve uz podršku savremenih tehnologija i platformi.
 • Sticanjem Master zvanja u oblasti Prostornog dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim složenim zadacima projektovanja privremenih instalacija koje imaju funkciju prodajnog, izložbenog objekta ili štanda u funkciji osnaživanja brenda, kao i za realizaciju izložbenih postavki.

Osposobljavanje studenta za rad na svim zadacima vezanim za proizvodnju i promociju komada nameštaja. Od ideje do gotovog proizvoda, sa svim neophodnim grafičko-dizajnerskim elementima neophodnim za plasman proizvoda na tržište (vizuelni identitet, pakovanje, internet sajt, promotivni materijal u štampanom i digitalnom obliku, nulti prototip…).

 • U kontekstu odnosa privrede i strukovne škole svrha master programa je da se dodatno povežu privatni sektor i obrazovne institucije kroz zajedničke projekte i saradnje. U kontekstu kulture i društva svrha master programa je u povezivanju I sa kulturnim i drugim državnim institucijama nudeći svoja znanja, usluge i iskustva u funkciju promocije kulture i drugih društveno afirmativnih vrednosti.

Na prvoj godini studija, kroz grupu obaveznih predmeta polaznici master studija, se upoznaju sa funkcijom vizuelnog identiteta u stvaranju identiteta kompanije i mehanizmom nastanka ili stvaranja brenda, načinima pozicioniraja i komunikacije sa publikom. Brend stvara percepcija publike, pa se sagledava kako vizuelni elemeni i aspekti koji utiču na brend strategiju, nastanak brenda, brend iskustvo i transformaciju brenda u skladu sa zahtevima tržišta. Izborne grupe predmeta omogućavaju studentu da produbi određene veštine u domenu digitalnih fabrikacija, print produkcije, studijske fotografije ili prostornog dizajna.

Na drugoj godini master studija studenti usavršavaju znanja i veštine kojima se jača snaga brenda, koristeći fotografiju, grafiku u prostoru i alate za promociju brenda. Grupom izbornih predmeta, produbljuju se znanja iz web animacije, tipografije i dizajna digitalnog interfejsa, omogućavajući studentu da se dodatno profiliše.

Na kraju četvrtog semestra od studenta se očekuje da ostvari sintezu stečenih znanja na predmetu Master rad, na kom student koncipira sveobuhvatni originalni projekat, kroz praktični (umetnički) i pisani rad. Kroz realizaciju samog projekta u štampanom i digitalnom obliku, student demonstrira znanja i veštine realizacije i prezentacije projekta. Master dizajner u stanju je da samostalno ili u timu radi na rebrendiranju i stvaranju novog brenda.

Struktura predmeta za MSS Brend dizajn.

Prva godina pruža korpus znanja neophodan za razumevanje odnosa dizajna prostora i dizajna upotrebnih predmeta, rasvete i nameštaja, kao i neophodnih tehničkih i softverskih znanja za izradu 3D štampanog ili virtuelnog modela. Student stiče znanja da analitički razume tržište koje diktira dizajn danas sa jedne strane i da balansira između trenda i suštinske potrebe bića, sa druge strane. Na prvoj godini studija, student će razvijati kreativnost i likovnost razumevanja prostora kao i snalaženja i transformacije prostora u crtež. Izborne grupe predmeta pružaju mogućnost sticanja znanja i veština za izradu realističnih 3D modela, uz upotrebu savremenih softvera i alata za izradu prototipa i 3D modela.

Program druge godine Master strukovnih studija stečena znanja, objedinjena kroz teorijski i praktični rad na projektima, primenjuje u građenju aktuelne slike u polju dizajna nameštaja i pop ap prostora. Na osnovu prethodno stečenih znanja, student ume da definiše jasan idejni koncept, kompletno tehnički dokumentovan i spreman za realnu proizvodnju. Takođe, student će umeti da kreira koncept izložbe za fizičku realizaciju, virtuelni muzej, koncept dizajna digitalnih prostornih ambijenata koristeći 3D i 2D alate.

Na kraju četvrtog semestra od studenta se očekuje da ostvari sintezu stečenih znanja na predmetu Master rad. Projekat podrazumeva celokupan proses – od analize zadatka, nalaženja kreativnog rešenja, projektovanja, do izrade nultog prototipa. Objedinjujući znanja i veštine stečene na studijskom programu, student će biti u mogućnosti da realizuje i prezentuje projekat.

Struktura predmeta za MSS Prostorni dizajn.

Pravo na upis na studijski program Dizajn master strukovnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije u okviru broja studenata predviđenog za upis na prvu godinu master studija. Maksimalan broj bodova je 100, što predstavlja zbir bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (80) i bodova ostvarenih na osnovu uspeha u prethodno završenim osnovnim strukovnim studijama (20).

Planirani broj upisanih studenata na strukovni master studijski program Dizajn jeste 20 (dvadeset) studenata: 10 (deset) studenata na modul Brend dizajn i 10 (deset) studenata na modul Prostorni dizajn.

Studenti master strukovnih studija upisuju studije u samofinansirajućem statusu.

Strani državljani se mogu upisati na master strukovne studije pod istim uslovima kao i domaći državljani, shodno Zakonu o visokom obrazovanju. Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako priloži dokaz o nostrifikaciji diplome osnovnih strukovnih studija, poznavanju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran.

Prilikom prijavljivanja, kandidati podnose:

 • Prijavu – dobija se u studentskoj službi
 • Overenu fotokopiju diplome i dodatka diplomi (kandidati kojima je izrada diplome i dodatka diplomi u toku treba da dostave uverenje o završenom prethodnom školovanju), a originale donosi na uvid
 • Uverenje o položenim ispitima (kandidati kojima je izrada diplome i dodatka diplomi u toku)
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita
 • Portfolio – digitalnu prezentaciju radova na USB Flash-u iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje, sa biografijom

Na master studijskom programu Dizajn komisiju čini četiri člana iz stručne ili umetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje.

O održanom prijemnom ispitu na master strukovnim studijama vodi se bodovna lista.

Izbor kandidata za upis na master strukovne studije Dizajn obavlja se prema sledećim kriterijumima za rangiranje:

 • Uspeh postignut na osnovnim studijama – maksimalno 20 bodova
 • Portfolio – maksimalno 60 bodova
 • Intervju sa kandidatom – maksimalno 20 bodova

Po osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim strukovnim studijama, kandidati mogu osvojiti najviše dvadeset (20) bodova.

– Ukoliko je kandidat koji je studije završio u polju umetnosti imao završni rad koji je uračunat u ukupnu prosečnu ocenu studija, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

– Ukoliko je kandidat koji je studije završio u polju umetnosti imao završni rad koji nije uračunat u ukupnu prosečnu ocenu studija, uzima se zbir prosečne ocene osnovnih studija i ocene završnog rada

– Ukoliko kandidat koji je studije završio u polju umetnosti nije imao završni rad, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

– Ukoliko kandidat nije završio studije u polju umetnosti, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

Prijemni ispit realizuje se sa svim kandidatima koji su ispunili prethodne uslove.

Ukupan broj bodova koje kandidat ostvari na prijemnom ispitu izražava se kao zbir bodova kojim je Komisija ocenila kandidata i uspeha postignutog na osnovnim studijama. Kandidat koji ne ostvari više od 50% tj. 41 bod od predviđenih 80 bodova dodeljenih od strane Komisije, nije položio prijemni ispit i ne stiče pravo rangiranja na listi, kao ni pravo upisa.

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program BREND DIZAJN možete se obratiti putem maila brend_dizajn@vslpu.edu.rs

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program PROSTORNI DIZAJN možete se obratiti putem maila prostorni_dizajn@vslpu.edu.rs

Потврдa о изједначавању раније стеченог стручног назива и услови за упис на мастер струковне студије лица која су студије завршила на Вишој школи ликовних и примењених уметности

Обавештење можете преузети овде