AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE

Master strukovne studije Audiovizuelne kompozicije, se nalaze u oblasti likovnih umetnosti. Svojim interdisciplinim pristupom ukrštaju klasično likovno obrazovanje sa najsavremenijim dostignućima iz oblasti audiovizuelnih umetnosti, računarske grafike i multimedija, informatike i tehničko-tehnološkog polja. Time se program master strukovnih studija Audiovizuelne kompozicije pozicionira kao nosilac obrazovanja stručnih kadrova za kreativni deo IT sektora povezujući umetnost i digitalne tehnologije sa potrebama tzv. Kreativnih industrija za produkciju vizuelnih sadržaja i postprodukciju specijalnih efekata za film, TV, reklame i video igre, i kao takav je profesionalno usmeren ka osposobljavanju studenta za konkretna zanimanja i radna mesta u okviru savremene AV i VFX produkcije.

Program master strukovnih studija Audiovizuelne kompozicije osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu i vizuelnu praksu, kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za prošireni prostor slike, kreativni deo IT sektora i tzv. Kreativne industrije – televiziju, film, pozorište, marketinške agencije, studije za postprodukciju vizuelnih efekata, animaciju i produkciju video igara. Takav pristup omogućava formiranje kreativnog profila sposobnog za složeno rasuđivanje, fleksibilan stvaralački rad i kritičko vrednovanje, ali i za kontinuirano napredovanje kroz učenje, praćenje, razumevanje i predviđanje kulturnih, socioloških, tehnoloških i tržišnih promena savremenog društva.

Profesionalno je usmeren ka osposobljavanju studenta za konkretna radna mesta u pomenutim sektorima pa su svršeni studenti u poziciji da kao kreativni stručnjaci (VFX generalisti) obavljaju ceo dijapazon poslova u produkciji i postprodukciji umetničkih i audiovizuelnih sadržaja koji se bave kompjuterski generisanom slikom i radom sa digitalnim audiovizuelnim materijalom u produkcijskom okruženju (pipeline).

Strukovni master studijski program Audiovizuelne kompozicije nalazi se u oblasti likovnih umetnosti. Predviđen je traje dve školske godine, a realizacija nastave je organizovana u četiri semestra koji nose po 30 ESPB. Ukupna bodovna vrednost studijskog programa master strukovnih studija izražena u evropskom sistemu prenosa bodova jeste 120 ESPB, što zbirno obezbeđuje 300 ESPB studentima koji su prethodno završili osnovne strukovne studije (čija je ukupna bodovna vrednost 180 ESPB).

Svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni likovni umetnik.

Struktura master programa je napravljena prema definisanim ciljevima i ishodima učenja koji se prirodno nastavljaju i produbljuju znanja i veštine stečene na osnovnim strukovnim studijama na studijskom programu Mediji slike ali je otvoren, kako za svršene studente ostalih studijskih programa VŠLPUSS, tako i za zainteresovane kandidate sa drugih visokih škola, koji su završili osnovne strukovne studije čija je ukupna bodovna vrednost 180 ESPB.

Listu predmeta čini 29 predmeta (obaveznih i izbornih) od kojih odlukom o izbornim predmetima student izučava 20 predmeta, što uz Stručnu praksu 1, Stručnu praksu 2 i Završni (Master) rad, čini ukupan broj od 23 predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Odnos umetničkih i teorijsko-umetničkih (45%), stručno-aplikatvnih (45%), i ostalih grupa predmeta (10%), kao što su društveno-humanistički, dobro je izbalansiran i procentualno usklađen sa preporukama Ministarstva prosvete i NAT, isto kao i procenat zastupljenosti izbornih predmeta (30%).

Broj časova aktivne nastave po semestrima varira od 20 do 28 časova, u zavisnosti od odnosa predavanja, praktične nastave i samostalnog rada studenata. Praktična nastva je ključni deo master strukovnih studija i zbog toga je sinhronizovano vode predmetni nastavnici VŠLPUSS i najistaknutiji stručnjaci u konkretnim oblastima partnerskih institucija gde se odvija praktična nastava. Stručna praksa je sastavni deo kurikuluma sa 8 ESPB uz Praktikum (10 ESPB) koji se odvija u profesionalnim uslovima i ostvaruje u VŠLPUSS i van nje, u saradnji sa najznačajnijim institucijama i produkcijskim subjektima u predviđenoj oblasti. Teorijsko umetničke osnove master rada u trećem semestru daju teorijske osnove za (studijski) Umetnički istraživački rad. Kao završetak školovanja u kurikulumu je predviđen Master rad (projekat). Master rad je obavezan da se radi na kraju master strukovnih studija i izvodi se iz stručne umetničke oblasti u kojoj je akreditovan studijski program master strukovnih studija Audoivizuelne kompozicije.

Nastava se realizuje u malim grupama kroz predavanja, praktični rad studenata u umetničkim i računarskim ateljeima, grupne i individualne projekte i stručnu praksu. U nastavi se koriste aktivne, iskustvene, kooperativne i partcipativne metode nastave  koje omogućavaju interakciju između nastavnika i studenata, izjednačavaju proces nastave sa procesom učenja i pogoduju specifičnostima učenja u oblasti likovnih umetnosti.

Pravo na upis na studijski program master strukovnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije u okviru broja studenata predviđenog za upis na prvu godinu master studija. Maksimalan broj bodova je 100, što predstavlja zbir bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (80) i bodova ostvarenih na osnovu uspeha u prethodno završenim osnovnim strukovnim studijama (20).

Planirani broj upisanih studenata na strukovni master studijski program Audiovizuelne kompozicije jeste 10 (deset) studenata.

Studenti master strukovnih studija upisuju studije u samofinansirajućem statusu. Visinu školarine za master strukovne studije utvrđuje Savet.

Strani državljani se mogu upisati na master strukovne studije pod istim uslovima kao i domaći državljani, shodno Zakonu o visokom obrazovanju. Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako priloži dokaz o nostrifikaciji diplome osnovnih strukovnih studija, poznavanju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran.

Prilikom prijavljivanja, kandidati podnose:

  • Prijavu – dobija se u studentskoj službi
  • Overenu fotokopiju diplome i dodatka diplomi (kandidati kojima je izrada diplome i dodatka diplomi u toku treba da dostave uverenje o završenom prethodnom školovanju), a originale donosi na uvid
  • Uverenje o položenim ispitima (kandidati kojima je izrada diplome i dodatka diplomi u toku)
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita
  • Portfolio – digitalnu prezentaciju radova na USB Flash-u iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje, sa biografijom

Na master studijskom programu Audiovizuelne kompozicije komisiju čini tri do šest članova iz stručne ili umetničke oblasti u zavisnosti od segmenta ocenjivanja.

O održanom prijemnom ispitu na master strukovnim studijama vodi se bodovna lista.

Izbor kandidata za upis na master strukovne studije Audiovizuelne kompozicije obavlja se prema sledećim kriterijumima za rangiranje:

  • Uspeh postignut na osnovnim studijama – maksimalno 20 bodova
  • Portfolio – maksimalno 30 bodova (bodovanje od 1-5, šest članova komisje)
  • Intervju sa kandidatom – maksimalno 20 bodova (bodovanje od 1-5, četiri člana komisje)
  • Test audiovizuelne pismenosti – maksimalno 30 bodova (test sastavljaju tri člana komisije iz različitih užih oblasti relevantnih za proveru sposobnosti)

Po osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim strukovnim studijama, kandidati mogu osvojiti najviše dvadeset (20) bodova.

– Ukoliko je kandidat koji je studije završio u polju umetnosti imao završni rad koji je uračunat u ukupnu prosečnu ocenu studija, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

– Ukoliko je kandidat koji je studije završio u polju umetnosti imao završni rad koji nije uračunat u ukupnu prosečnu ocenu studija, uzima se zbir prosečne ocene osnovnih studija i ocene završnog rada

– Ukoliko kandidat koji je studije završio u polju umetnosti nije imao završni rad, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

– Ukoliko kandidat nije završio studije u polju umetnosti, uzima se prosečna ocena osnovnih studija pomnožena sa 2 (dva)

Prijemni ispit realizuje se sa svim kandidatima koji su ispunili prethodne uslove.

Ukupan broj bodova koje kandidat ostvari na prijemnom ispitu izražava se kao zbir bodova kojim je Komisija ocenila kandidata. Kandidat koji ne ostvari više od 50% tj. 40 bodova, nije položio prijemni ispit i ne stiče pravo rangiranja na listi i upisa.

Потврдa о изједначавању раније стеченог стручног назива и услови за упис на мастер струковне студије лица која су студије завршила на Вишој школи ликовних и примењених уметности

Обавештење можете преузети овде