Strukovne studije

Odsek za umetnost i dizajn izvodi nastavu na studijskim programima strukovnih studija, čime osposobljava studente za primenu i razvoj stručnih znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara. Studije se završavaju odbranom Završnog rada. Završetkom osnovnih strukovnih studija na Odseku za umetnost i dizajn student ostvaruje 180 ESPB bodova i stiče stručni naziv Strukovni likovni umetnik (na studijskom program Mediji slike) ili Strukovni dizajner (na studijskim programima Dizajn enterijera i Grafički dizajn).

Master strukovne studije traju dve školske godine, a realizacija nastave je organizovana u četiri semestra koji nose po 30 ESPB. Ukupna bodovna vrednost studijskih programa master strukovnih studija izražena u evropskom sistemu prenosa bodova jeste 120 ESPB, što zbirno obezbeđuje 300 ESPB studentima koji su prethodno završili osnovne strukovne studije (čija je ukupna bodovna vrednost 180 ESPB).

Master strukovne studije se završavaju odbranom Master rada. Master rad je obavezan, predstavlja samostalnu izradu i odbranu određene teme iz uže stručne umetničke oblasti master strukovnih studija u kojoj je akreditovan studijski program i predstavlja projekat kojim se rešava praktičan problem iz oblasti Audiovizuelnih kompozicija ili Dizajna. Student završava studije izradom završnog Master rada koji se sastoji od teorijsko-metodološke pripreme neophodne za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se završni rad izvodi, Umetničko istraživačkog (studijskog) rada i izrade samog rada uz konsultacije sa Mentorom.

Izradom rada student pokazuje sposobnost samostalnog stručno-umetničkog istraživanja i realizovanja idejnog projekta, dizajnerskog rešenja ili umetničkog dela, vizuelnu pismenost, digitalnu kulturu, kao i sposobnost da stručno-umetnički istraživački proces i realizovano delo prikaže, pismeno obrazloži i usmeno odbrani.

Na master studijskom programu Audiovizuelne kompozicije, koji se nalazi u oblasti likovnih umetnosti, svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni likovni umetnik. Na master studijskom program Dizajn (sa modulima Brend dizajn i Prostorni dizajn), koji se nalazi u oblasti umetnosti, svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni dizajner.

ESPB

Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine. Pod angažovanjem studenta podrazumevaju se aktivnosti u vezi sa nastavom (predavanja, vežbe, praktična nastava, seminari i dr.), samostalno učenje, kolokvijumi, ispiti, dobrovoljni radovi u lokalnoj zajednici (koji organizuje visokoškolska ustanova) i dr.

Studije i status studenta

Upisom na akreditovani studijski program stiče se status studenta. Student može biti u statusu koji podrazumeva finansiranje iz budžeta Republike Srbije (budžetski), koji se stiče rangiranjem prilikom upisa ili na početku svake naredne školske godine.
Student koji ne ostvari pravo da se finansira iz budžeta stiče status studenta koji se sam
finansira (samofinasirajući).
Status studenta prestaje: završetkom studija, ispisivanjem sa studija, neupisivanjem školske godine, nezavršavanjem studija u dvostruko dužem roku nego što je predviđeno.

Upis godine

Za upis u narednu godinu studija u statusu budžetskog studenta, student se na kraju svake školske godine, nakon završetka svih ispitnih rokova, rangira u okviru ukupnog broja studenata. Rangiranje studenata obuhvata sve studente (budžetske i samofiinansirajuće) upisane iste školske godine na određeni studijski program i vrši se prema broju ostvarenih ESPB bodova i postignutom uspehu u savladavanju studijskog programa.
Svake godine, neposredno pred upis, Ministarstvo prosvete utvrđuje minimalni broj ESPB bodova potrebnih za rangiranje i upis u narednu godinu studija.

Školska godina i semestri

Školska godina sastoji se iz dva semestra: zimski semestar i letnji semestar, u kojima se izvodi nastava prema dinamici izvođenja nastave i rasporedu nastave za tu školsku godinu. Oba semestra traju po 15 nastavnih nedelja. Na kraju semestra student potpisom svakog predmetnog nastavnika dokazuje da je ispunio predispitne obaveze i stiče pravo da upiše naredni semestar.

Nastava i ocenjivanje

Nastava je zbir predavanja, vežbi i drugih nastavnih aktivnosti koje se odvijaju na jednom nastavnom predmetu. Tokom nastave student se kontinuirano ocenjuje, stičući poene i time ispunjava predispitne obaveze. Nakon završetka nastave student polaže ispit. Uspeh studenta se izražava ocenom koja se formira zbirom predispitnih i ispitnih poena.
Predispitne obaveze učestvuju u ukupnom zbiru sa najmanje 30 a najviše 70 poena u zavisnosti od predmeta. Svaki nastavnik je dužan da studentu na početku godine predoči način akumulacije poena na svom predmetu, odnosno odnos predispitnih i ispitnih poena.

Ispit i Ispitni rok

Student polaže ispit u ispitnim rokovima čiji su termini definisani na početku svake školske godine i to nakon okončanja nastave iz tog predmeta.
Ispitnih rokova ima pet: januarsko-februarski, aprilski, junski, septembarski 1 i septembarski 2.
Rokovi za prijavu ispita i upis semestra utvrđeni su Dinamikom rada škole na početku školske godine
Samofinansirajući studenti plaćaju polaganje ispita prema cenovniku škole.
U slučaju nepoštovanja rokova svi studenti (budžetski i samofinansirajući) plaćaju naknadu zbog zakašnjenja.

Školarina

Student sa statusom samofinansirajućeg studenta dužan je da plaća školarinu po dinamici i u iznosu koji se utvrđuje Odlukom o ceni školarine. Izjavu o načinu plaćanja školarine potpisuju prilikom upisa školske godine. Samofinansirajući student je dužan da redovno izmiruje svoje obaveze, u suprotnom ne može da prijavi ispit, upiše naredni semestar ili narednu godinu studija.

Prava i obaveze studenata

Sticanjem statusa studenta student stiče prava i obaveze.

Prava studenata:
• pravo na kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
• pravo na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
• pravo na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
• pravo na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljena;
• pravo da bira i bude biran na izborima za Studenstski parlament i druge organe i tela visokoškolske ustanove.
• pravo na povlastice koje proizilaze iz statusa studenta: pravo na zdravstveno osiguranje, porodičnu penziju, pravo na bus plus itd.
• Pravo na korišćenje studentskog doma i studentskog kredita imaju samo budžetski studenti.

Obaveze studenata:
Student je dužan da:
• ispunjava predispitne obaveze, redovno pohađa nastavu;
• da potpise profesora po nastavnim predmetima pribavi pre upisa narednog semestra;
• poštuje opšte akte ustanove;
• poštuje prava drugih studenata i zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi;
• učestvuje u donošenju odluka;
• učestvuju u procesu samovrednovanja ustanove, nastavnih programa i nastavnika koje se sprovodi anketiranjem studenata svake godine.

Raspored nastave

Nastava u školi odvija se u ateljeima, salama, računarskim kabinetima i kabinetima studijskih programa prema rasporedu nastave. Studenti mogu koristiti sve prostore škole u terminima kada su slobodni i u dogovoru sa nastavnicima i saradnicima tokom radnog vremena škole od 08-20 časova.

Biblioteka

Biblioteka škole sa čitaonicom dostupna je svim studentima u radno vreme 9:30-15:30
Bibliotekar škole: Slobodan Peruničić, tel. 7291-196 / lok. 13 / biblioteka@vslpu.edu.rs

Studentski parlament

Studentski parlament je oblik organizovanja studenata koji ima za cilj ostvarivanje prava i zaštitu interesa studenata. Svi studenti škole imaju pravo da budu birani za člana studentskog parlamenta. Izbor članova studentskog parlamenta vrši se u aprilu mesecu. Mandat članova parlamenta traje
dve godine.

Studentski parlament čine:

Andrea Tijanić
student studijskog programa Grafički dizajn/

Nastasja Jovičić
student studijskog programa Dizajn enterijera/

Marija Krstevski
student studijskog programa Audiovizuelne kompozicije/

e-mail:
stud.parlament@vslpu.edu.rs

Studentska služba

Studenti Odseka za umetnost i dizajn BAPUSS sve informacije u vezi sa studiranjem, pravima i obavezama studenata, mogu dobiti u Studentskoj službi škole od ponedeljka do četvrtka u terminu od 12 -14 časova.

Šef studentske službe: Aleksandra Drašković

Referent: Goran Popovic

Telefon: 011/729-1196

e-mail:

stud.sluzba@vslpu.edu.rs

goran.popovic@vslpu.edu.rs

Informisanje studenata

Informacije vezane za studijske programe, obavezne i izborne predmete, predispitne i ispitne obaveze i ocenjivanje, student može dobiti od svakog predmetnog profesora.

Sva aktuelna obaveštenja, informacije i kontakte škola ističe na oglasnoj tabli škole i na veb sajtu škole.

Ostali dogadjaji vezani za školu mogu se pratiti na zvaničnim društvenim mrežama.