Београдска академија пословних и уметничких струковних студија из Београда –
Одсек за уметност и дизајн, ул. Панте Срећковића бр. 2, на основу чл. 86. Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020-др. закони, 11/2021-аутентично тум., 67/2021 и 67/2021-др.закон) у даљем тексту:
Закон, и чл. 154. Статута Београдске Академије пословних и уметничких струковних
студија 01-2/47 од 9.11.2020. године

р а с п и с у ј е

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С

за избор САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА – ДЕМОНСТРАТОРА за помоћ у настави за следеће области и уже области:

– област Примењене уметности и дизајн, ужа област Графички дизајн – 2
извршиоца,
– област Примењене уметности и дизајн, ужа област Дизајн ентеријера – 2
извршиоца.

На конкурс се могу пријавити студенти треће године основних струковних студија,
са студијских програма из ужих области Графички дизајн и Дизајн ентеријера, под
условом да су на студијама првог степена остварили најмање 120 ЕСП бодова са укупном
просечном оценом најмање 8.
Кандидати могу поднети конкурсну пријаву само за једну ужу област.
Пријаве са кратком биографијом и прилозима у писаном облику (картон студента)
кандидати подносе лично пословном секретару Одсека за уметност и дизајн – Београдске
академије пословних и уметничких струковних студија у року од 4 дана од дана
објављивања конкурса на огласној табли и интернет сајту Одсека за уметност и дизајн –
Београдске академије пословних и уметничких струквоних студија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Председник Академије
др Миодраг Паспаљ, проф. с.с.