VŠLPU će tokom meseca januara postaviti obaveštenje o datumu dodele diploma diplomiranim studentima.

Obrazloženje:

Dinamikom rada i kalendarom aktivnosti za školsku 2017/2018 godinu utvrđeno je da će diplomiranim studentima biti dodeljene diplome u mesecu decembru 2018 godine prema naknadno utvrđenom terminu.

Obzirom da važeći Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Sl.gl.RS br. 40/2009, 692011) koji utvrđuje sadržaj diplome i dodatka diplome koju izdaje visokoškolska ustanova, nije usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 2017.g. i da se očekuje donošenje novog Pravilnika, odlaže se dodela diploma do donošenja pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova.