KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS PODNOSE:

 • diplomu srednje škole – original
 • svedočanstva srednje škole – original
 • izvod iz matične knjige rođenih – original
 • uverenje o državljanstvu – original
 • dva obrasca šv-20 – dobijaju se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 200,00 din.
 • indeks – dobija se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 700,00 din.
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 • fotokopiju ili očitanu čipovanu ličnu kartu sa originalom na uvid
 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju
 • u jednokratnom iznosu od 96.000,00 din. ili 1350 EVRA uz umanjenje iznosa za 5% ili
 • u dve jednake rate ili
 • u osam mesečnih rata (prva rata na upisu u iznosu od 15.000,00 din ili 225 EVRA – dinarska protivvrednost prema srednjem kursu NBS na dan uplate)

Ostatak iznosa školarine studenti će plaćati po naknadno utvrđenoj odluci.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu stekli pravo na upis ne vraćaju se.

Račun škole: 840-1865666-30
Šifra plaćanja: 189
Poziv na broj: 32022