Konačne rang liste kandidata 2018-2019 za:

GRAFIČKI DIZAJN,

MEDIJI SLIKE i

DIZAJN ENTERIJERA.

 

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS
NA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

Upis primljenih kandidata vršiće se dana 13. jula 2018. g. u terminu od 10 do 12 časova. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2018/2019 g. ne upišu u navedenom terminu, Škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi. PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 13. jula 2018.g. u 13 časova.
 

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS
NA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE

Upis primljenih kandidata vršiće se dana 14. jula 2018. g. u terminu od 10 do 12 časova. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2018/2019 g. ne upišu u navedenom terminu, Škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi. PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 14. jula 2018.g. u 13 časova.
 

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS
NA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA

Upis primljenih kandidata vršiće se dana 15. jula 2018. g. u terminu od 10 do 12 časova. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2018/2019 g. ne upišu u navedenom terminu, Škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi. PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 15.jula 2018.g. u 13 časova.

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

originalna dokumenta,
izvod iz matične knjige rođenih,
uverenje o državljanstvu,
dva obrasca šv-20 – dobijaju se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 200,00 din.
indeks – dobija se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 700,00 din.
dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju u jednokratnom iznosu od 96.000,00 din. uz umanjenje iznosa za 5% ili u dve jednake rate ili u osam mesečnih rata (prva rata na upisu u iznosu od 15.000,00 din).
Ostatak iznosa školarine studenti će plaćati po naknadno utvrđenoj odluci.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu stekli pravo na upis ne vraćaju se.

Račun škole: 840-1865666-30
Šifra plaćanja: 189
Poziv na broj: 32022