KONKURS ZA UPIS2019-05-22T15:41:10+01:00

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

U prvu godinu osnovnih  studija Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija upisaće ukupno 45 studenata, i to:

– 30 studenata koji se finansiraju iz budžeta

– 15 studenata koji plaćaju školarinu

Studijski program                                         Broj studenata
koji se finansiraju iz budžeta koji plaćaju školarinu
1.  Grafički dizajn                       10 5
2.  Dizajn enterijera                       10 5
3.  Mediji slike                       10 5

Konkursni rokovi:

Prvi konkursni rok

18.06.2019. do  17.07.2019.

18.06.2019; 19.06.2019; 20.06.2019.

Prijavljivanje kandidata

21.06.2019; 22.06.2019; 23.06.2019.

Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti  prema rasporedu

 12.07.2019.

13.07.2019.

14. 07.2019.

Upis po studijskim programima

17.07.2019.

Završen upis u prvom roku

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija zadržava pravo promene termina konkursnih rokova u skladu sa Uputstvom za upis u prvu godinu studija  školske  2019/20.

Uslovi za upis:

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice kome je nostrifikovana diploma o završenom srednjem obrazovanju.

Strani državljani se mogu upisati u statusu studenata koji plaćaju školarinu a pod istim uslovima kao i domaći državljani.

Kandidati prilikom prijave  na konkurs uz  Obrazac prijave  (preuzima se u Školi) i dokaz o uplati naknade za polaganje ispita za proveru skolnosti  i sposobnosti –  originalni primerak  uplatnice,  predaju originalnu dokumentaciju  (na uvid)  i fotokopiju  sledeće   dokumentacije:

 

– Diplomu srednje škole;

– Svedočanstva sva četiri razreda završene  srednje škole;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uverenje o državljanstvu;

– Uverenje o statusu ili ispisnicu sa  visokoškolske  ustanove za kandidate koji studiraju ili su ispisani sa druge visokoškolske ustanove;

Napomena:  Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija  u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

Naknada  za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti u iznosu od 6.000,00 din. uplaćuje se na žiro račun škole br. 840-1865666-30, poziv na broj: 32022; šifra plaćanja: 189.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš.

Prijava na konkurs sadrži:  naziv studijskog programa, podatke o kandidatu, naziv i mesto završene srednje škole, podatke o ostvarenom uspehu u srednjoj školi, izjavu kojom  kandidat potvrđuje da je upoznat sa pravilima za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i da svojim potpisom potvrđuje da prihvata utvrđena pravila ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:

Kandidat koji konkuriše za ypis u prvu godinu osnovnix strukovnih studija  polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat ukupno može ostvariti najviše 100 bodova – po osnovu opšteg uspeha ostvarenog  u srednjem obrazovanju najmanje osam (8), a najviše dvadeset (20) bodova (zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima) i najviše 80 bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti na studijskom programu Grafički dizajn sastoji se iz 4 (četiri) dela:

 1. Crtanje (mrtva priroda) – 15 bodova
 2. Slikanje (mrtva priroda) – 15 bodova
 3. Test – 10 bodova
 4. Vizuelno oblikovanje – 40 bodova

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti na studijskom programu Dizajn enterijera  sastoji se iz 4 (četiri) dela:

 1. Crtanje (mrtva priroda) – 15 bodova
 2. Slikanje (mrtva priroda) – 15 bodova
 3. Test – 10 bodova
 4. Vizuelno oblikovanje – 40 bodova

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti na studijskom programu  Mediji slike sastoji se iz  4 (četiri) dela:

 1. Crtanje (mrtva priroda) – 20 bodova
 2. Slikanje (mrtva priroda) – 20 bodova
 3. Test – 10 bodova
 4. Vizuelno oblikovanje – 30 bodova

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija  vrši se se prema rezultatu ostvarenom na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i prema ostvarenom uspehu  u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju  ostvarenih bodova  kandidata i u skladu sa utvrđenim merilima.

Pravo upisa stiče kandidat koji je na Konačnoj rang listi rangiran u okviru odobrenog broja studenata za upis.

Jedinstvena rang lista:

Škola utvđuje JEDINSTVENU (PRELIMINARNU) RANG  LISTU  kandidata koji su polagali ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sa ukupnim ostvarenim  brojem bodova stečenim po svim kritrijumima  za upis studenata.

Kandidat  koji smatra da redosled   na jedinstvenoj (preliminarnoj) rang listi nije utvrđen na način utvrđen ovim Konkursom i u skladu sa  Pravilnikom o upisu studenata broj 2/10 od 30.11.2018.godine, može podneti prigovor  direktoru  škole, u roku od 24 sata  od objavljivanja jedinstvene(preliminarne) rang liste.

Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od dana podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Savetu Visoke škole u roku od 24 sata od prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od  dva dana od  prijema.

Konačna rang lista:

Škola utvrđuje i objavljuje KONAČNU RANG – LISTU   kandidata sa ukupnim brojem  ostvarenih bodova.  Konačna rang  lista je osnov za upis kandidata.

Kandidat može biti upisan  u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta  ako se na  Konačnoj rang  listi  rangira  do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta  i ako ima više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan  u statusu  studenta koji sam finansira studije   ukoliko se na Konačnoj rang listi rangira  do broja odobrenog za upis kandidata u statusu samofinansirajućeg studenta   i ima najmanje 30 bodova.

Upis:

U slučaju da se kandidat koji je ostvario  pravo na upis ne upiše u predviđenom roku (nakon javne prozivke), Škola će umesto njega upisati sledećeg kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi u roku koji je utvrđen konkursom.

Iznos školarine:

Iznos školarine za školsku 2019/2020.g. za  studente domaće državljane  je 96.000,00 dinara.

Iznos školarine za studente strane državljanine  je  1.350 EVRA.