PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS

OD 10 – 14 ČASOVA

18. JUNA 2019.

19. JUNA 2019

20. JUNA 2019.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU:

  1. Originalna dokumenta na uvid:
  • 4 svedočanstva,
  • Diploma,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o državljanstvu,
  • Uverenje o statusu ili ispisnica sa visokoškolske ustanove za kandidate koji studiraju ili su ispisani sa druge visokoškolske ustanove
  • Dokaz o uplati naknade od 6.000,00 dinara za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
  1. Fotokopije svih navedenih dokumenata (bez overe)

 

ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI

21. JUNA 2019. (PETAK)

22. JUNA 2019. (SUBOTA)

23. JUNA 2019. (NEDELjA)

 

Obaveštenje o rasporedu polaganja, kandidati će dobiti prilikom prijave.